Tubolan wrigley. Diseño Industrial
Tubolan
Diseño Industrial. Joyco (Wrigley), 2000.

Diseño de un packaging para 50 lollipops. 1er Premio Nacional Joyco 2000.